Wygrane sprawy kancelarii – kwiecień, maj

prawo rodzinne warszawa

Wygrane sprawy kancelarii – kwiecień, maj

 • Wyrok z dnia 07.03.2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, SSO Karol Smaga, IV C 2261/20 – przeciwko BNP Paribas, dawny BGŻ:

– 1. ustalenie, że umowa z listopada 2008 roku jest nieważna; II. Zasądzenie od Banku na rzecz Powodów kwoty 144.370,93. Sąd zastosował prawo zatrzymania, zgłoszone przez Bank. Sąd obciążył Bank kosztami procesu, które Bank ma zapłacić Powodom w wysokości  11.834 zł.

 • Wyrok z dnia 15.03.2023, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, SSO Anna Nisiobędzka, III C 147/22 –przeciwko BPH S.A. (dawny GE Bank Mieszkaniowy):

 – 1. ustalenie, że jest nieważna umowa kredytu budowlano-hipotecznego zawarta w lipcu 2003 r.; II. zasądzenie od Banku na rzecz Powoda kwoty 81.586,36 zł i 50.004,12 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 października 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddala powództwo w pozostałym zakresie; Sąd obciążył Bank kosztami procesu, które Bank ma zapłacić Powodom w wysokości  11.817 zł.

 • Wyrok z dnia 4 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, SSO Krystyna Stawecka, XXV C 709/20 –przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dawny BPH S.A.):

– pozew o samą zapłatę, kredyt w całości spłacony – 1. zasądzenie od Banku na rzecz Powodów kwoty 499.475,51 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. 2. Bank zobowiązany do zwrotu kredytobiorcom kosztów procesu w wysokości 11.834 zł.

 • Wyrok z dnia 4 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska, XXVIII C 12397/21 – przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

–  1.Ustalenie, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu październiku 2008r.  jest nieważna. 2. Zasądzenie od Banku Millennium SA na rzecz Powódki kwoty 213 870,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2023r. do dnia zapłaty. Bank obciążony w całości kosztami procesu.

 • Wyrok z dnia 6 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Lublinie, SSO Maria Stelska, I C 206/21 – przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.):

 –  1. ustalenie, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM nr z marca 2008r. jest nieważna;  2. Zasądzenie od Santander Banku S.A na rzecz powódki kwoty 164.688,87 zł. tytułem zwrotu nienależnych świadczeń spełnionych przez na rzecz pozwanego w związku z wykonaniem umowy kredytu wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od: – kwoty 139.163,00 złotych od dnia 5 października 2020 r. do dnia zapłaty; – od kwoty 25.525,87 złotych od dnia 01 lutego 2023r. do dnia zapłaty. Obciążenie Banku kosztami procesu w wysokości 6.468,00 zł.

 • Wyrok z dnia 18 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Lublinie, SSO Alicja Zych, I C 1261/21 –przeciwko BPH S.A.:

– 1. ustalenie nieważności w całości umowy kredytu ze stycznia 2008 roku ; II. zasądzenie od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej na rzecz powodów kwoty 120 818,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia zapłaty; Bank obciążony kosztami procesu w całości w wysokości 6 434 zł.

 • Wyrok z dnia 24 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, SSR del. Robert Masznicz, XXVIII C 5688/22 –przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

 – 1. ustalenie, że umowa o kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF z dnia 31 lipca 2008 r. zawarta pomiędzy GETIN Bank S.A. a powodami jest nieważna; 2) zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie kwotę 255 929 złotych 55 groszy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia 29 maja 2020 r. do dnia zapłaty; Obciążanie Banku kosztami procesu w całości w wysokości 11 834 złotych,

 • Wyrok z dnia 26 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Radomiu, SSO Michał Gałek, I C 333/21 –przeciwko PKO BP S.A.:

1. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipotecznego MIX  z października 2008 roku jest nieważna; 2. oddala żądanie zapłaty; 3. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów solidarnie kwotę 500,00 PLN (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. nakazanie ściągnięcia od Powodów solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Radomiu kwotę 2220,55 PLN tytułem kosztów sądowych; 5. nakazanie ściągnięcia od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Radomiu kwotę 2220,55 PLN tytułem kosztów sądowych;

 • Wyrok z dnia 27 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Białymstoku, SSO Ewa Kołodziej-Dubowska, I C 528/23 – wyrok zaoczny przeciwko Bank Millennium S.A. – brak złożonej odpowiedzi na pozew oraz brak stawiennictwa pełnomocnika Banku na rozprawie

– 1. Ustala, że umowa o kredyt hipoteczny Millekredyt dom zawarta 31 marca 2006 r. pomiędzy powodem a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; 2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 64.582,48 złotych oraz 34.289,73 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty; Obciąża Bank kosztami procesu w całości;

 • Wyrok z dnia 28 kwietnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Lublinie, SSO Piotr Ryng, I C 168/23 –przeciwko PKO BP S.A.

 – pozew złożony w styczniu 2023 r.,

I. ustala nieistnienie stosunku prawnego mającego wynikać z umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny z 2005 r., II. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na rzecz Powódki kwotę 106.208,10 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: od kwoty 94.267,94 zł. od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty, od kwoty 11.940,16 zł. od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia zapłaty, III. w pozostałej części powództwo oddala, IV. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na rzecz powódki kwotę 11.817 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 • Wyrok z dnia 5 maja 2023 r., Sąd Okręgowy w Lublinie, I C 1946/22, SSO Iwona Adamiak-Orłowska –przeciwko Credit Agricole S.A. (dawny Lukas Bank):

 – ustalenie nieważności umowy kredytowej, zasądzenie według teorii 2 kondykcji zwrotu świadczenia nienależnego, zasądzenie kosztów procesu, nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania i potrącenia zgłoszonych w trakcie procesu przez Bank,

 • Wyrok z dnia 6 maja 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV C 3877/20, SSO Kamil Gołaszewski, przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dawny Bank BPH):

 – zasądzenie zwrotu świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy według teorii 2 kondykcji, zasądzenie kosztów procesu – kredyt w całości spłacony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *