Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Reguluje ono stosunki prawne pomiędzy podmiotami a organami administracji państwowej i samorządowej. W jego skład wchodzą także normy prawne, które określają zasady organizacji działania organów administracyjnych, a także wykonywane przez nie czynności.

Zobacz więcej
Prawo administracyjne

Na gruncie polskiego porządku prawnego obejmuje ono:

 • prawo administracyjne ustrojowe – reguluje strukturę i zasady funkcjonowania organów administracyjnych,
 • prawo administracyjne materialne – określa prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracji, czyli organów administracyjnych i obywateli,
 • prawo administracyjne procesowe – reguluje zasady postępowania administracyjnego.

Prawo administracyjne – Warszawa, Lublin – kancelaria radcy prawnego

Mając na uwadze szerokie spektrum przepisów, które regulują sprawy z zakresu prawa administracyjnego, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Kancelaria radcy prawnego Małgorzaty Wilczek, działająca na terenie Warszawy i Lublina, a także świadcząca usługi w innym miastach Polski, oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, jak i wsparcie procesowe.

Co ciekawe, jedynie prawo administracyjne procesowe uregulowane zostało w osobnym kodeksie tj. Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Pozostałe normy wynikają z przepisów konstytucji, ustaw szczególnych, umów międzynarodowych, aktów stanowionych przez samą administrację, rozporządzeń, zarządzeń oraz lokalnych źródeł prawa.

Prawo administracyjne

Nasi prawnicy podejmują się m.in.:

 • doradztwa, sporządzania porad i opinii prawnych,
 • sporządzania i składania wniosków uruchamiających postępowanie administracyjne,
 • sporządzania i składania zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzania i składania wniosków o stwierdzenie nieważności postępowania administracyjnego lub jego wznowienie,
 • reprezentowania klientów w toku postępowania przed organami administracyjnymi,
 • dokonywania stosownych zgłoszeń, zawiadomień, pozyskiwan zaświadczeń, koncesji, zezwoleń określonych przepisami.

Nasza kancelaria w Warszawie, Lublinie i innych miastach Polski oferuje także szeroki zakres usług jednostkom administracji publicznej. Do podejmowanych działań zaliczają się:

 • udzielanie porad i regularne doradztwo,
 • sporządzanie audytów i pisemnych opinii,
 • przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.